PostHeaderIcon สนใจเปิดสาขา

การขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ความพร้อมของครูกับระบบของ bunditchula
เหมือนเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ปกครองพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้เป็นแบบเฉพาะตัวเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง ดังนั้นจึงต้องให้ความรู้ให้ถูกต้องแก่นักเรียนในแต่ละคน ไม่สร้างความสับสนต่อการเรียนปัจจุบัน ครูของ bunditchula ได้รับการอบรมและทดสอบความพร้อมในแต่ละเดือนเป็นประจำโดยทีมงานของมหาวิทยาลัยชั้นนำครูของ bunditchula พร้อมทุมเทเวลาให้กับนักเรียน

1. คุณสมบัติของผู้เปิดสาขา
การศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ทางวิชาการ(คณิตศาสตร์) เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงโดยเฉพาะกับเด็ก สามารถบริหารสาขาได้เต็มเวลา เป็นนักวิชาการในแง่การประเมินผล

2. การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสาขา
ติดต่อโดยตรงกับสถาบันที่หมายเลขโทรศัพท์    081 – 857 6259
- รายละเอียดการเปิดการทำสัญญา
- หลักสูตรที่เปิดสอน
- วิธีการตลาดการประชาสัมพันธ์
- สิ่งที่จะได้รับจากสถาบัน
- วิธีการคัดสรรครูพี่เลี้ยงเข้ารับการอบรม
- ระยะเวลาการอบรมครู
- วิธีการชำระเงิน

3. การสนับสนุนทั้งเอกสารและวิธีการสอนจากสถาบัน
การสนับสนุนภาคปกติ
เมื่อรับนักเรียนเข้าเรียนทางสถาบันจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนกับสาขาซึ่งเป็นเนื้อหาเฉพาะของระบบ bunditchula ซึ่งจัดทำขึ้นโดยทีมงานที่กำลังศึกษาอยู่จนระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การสนับสนุนภาคพิเศษ
ทุกครั้งที่มีการประเมินผลนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสาขาจะต้องจัดส่งรายงานนักเรียนแก่สถาบันเพื่อนำมาร่วมประเมิน และเพิ่มเติมบทเรียนพิเศษแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล

4. ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
-
ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้น
- ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการดำเนินการ
- การแนะแนวในการเชิงวิชาการแก่เด็กและผู้ปกครอง
- การเตรียมความพร้อมรับการอบรม
- การพร้อมจะเป็นผู้นำในการบริหารสาขา