PostHeaderIcon ตอบปัญหาผู้ปกครอง

ตอบปัญหาผู้ปกครอง
-
ทำอย่างไรนักเรียนถึงรักการเรียน
- นักเรียนจะได้รับความรู้เต็มที่หรือไม่
- นักเรียนควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเล็ก
- เด็กจะเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือไม่
- พ่อแม่ควรช่วยเหลือลูกอย่างไร
- ความรับผิดชอบต่อเด็กมีมากน้อยเพียงใด

ก่อนจะเข้าสมัครเรียนของนักเรียนผู้ปกครองจะต้องการทราบว่าทางสถาบันกวดวิชาในแต่ละแห่งสามารถทำให้บุตรหลานของเขาได้รับความรู้อย่างดีจริงหรือไม่ คำตอบของสถาบันมีดังนี้

-  วิธีการสอนของสถาบันเป็นการสอนสดเฉพาะตัวตามปกตินักเรียนจะเรียนในชั้นเรียนประมาณ 8 – 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งเดือน และมีการทำแบบฝึกหัดทั้งในชั้นเรียนและนอกเวลาเรียน(ขณะอยู่ที่บ้านผู้ปกครองควรปล่อยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง แต่ในระดับ ก่อนวัยเรียน – ประถมปีที่ 2 ผู้ปกครองอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการอ่านคำถาม) นอกเวลาเรียนทางสถาบันจะขอพบนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อสอนพิเศษในเรื่องที่นักเรียนมีปัญหาอยู่หรือเพิ่มเติมความรู้และเทคนิคต่าง ๆให้นักเรียน

-  หลักสูตร เป็นการสอนตามเนื้อหาของกระทรวงศึกษาให้ตรงกับชั้นที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่เน้นตั้งแต่พื้นฐานไปเป็นลำดับจนถึงการวิเคราะห์โจทย์ในเชิงตัวเลขและโจทย์ปัญหาต่าง ๆ  หลักสูตรเพิ่มเติมมีการเพิ่มเนื้อหาบทเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้งเชิงซ้อนและการวิเคราะห์แบบแก้ปัญหาโจทย์อย่างยากเพราะหลักสูตรเหล่านี้เป็นการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนในการจะต้องเผชิญโจทย์ทั้งการสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดและการสอบชิงทุนหรือการสอบแข่งขันอาทิเช่น สสวท. รวมถึงเป็นการปูพื้นฐานเพื่อจะนำไปสู่การเรียนในระดับมัธยมต่อไป

-  เอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับเฉพาะรายชั่วโมงจะมีปริมาณแบบฝึกหัด แนวข้อสอบหรือข้อสอบจากส่วนกลางในปริมาณที่มาก และเพิ่มเติมเสริมแบบฝึกหัดพัฒนาพิเศษเป็นรายบุคคล ดังนั้นนักเรียนที่เรียนกับสถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา จะได้รับการพัฒนาทางด้านความคิด และวิธีการในการวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างแม่นยำ