PostHeaderIcon รายชื่อวิชาที่เปิดสอน


ระดับชั้นที่เปิดสอน วิชาที่เปิดสอน

อนุบาล – ประถมศึกษาปี่ที่ 6
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

 

ระดับชั้นที่เปิดสอน วิชาที่เปิดสอน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

 

ระดับชั้นที่เปิดสอน วิชาที่เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีวะ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 11:19 น.)