PostHeaderIcon ระบบการเรียนการสอน

ระบบการสอนเฉพาะตัวของ bunditchulatutor
เป็นรูปแบบเฉพาะของ bunditchula เน้นการประเมินผล และติดตาม.....   ติวเข้มเฉพาะตัว

1. หลักการสอนของสถาบันกวดวิชาบัณฑิตจุฬา คือ สอนสดเฉพาะตัว ทดสอบและประเมินผลติดตามอย่างใกล้ชิด ปริมาณแบบฝึกหัดแนวข้อสอบหรือข้อสอบจากส่วนกลางในปริมาณที่มาก และเพิ่มเติมเสริมแบบฝึกหัดพัฒนาพิเศษเป็นรายบุคคล

ติดตามผลการเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรก

2. ขั้นตอนการสอน
2.1. เตรียมการสอนโดยจัดครูพี่เลี้ยงให้เหมาะสมกับระดับชั้นและวิชา ผู้สอนต้องเตรียมการสอนก่อน 1 ชั่วโมงเริ่มจากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนในชั่วโมงที่ต้องสอน การตรวจแบบฝึกหัดและให้คะแนนนักเรียนคนนั้นๆ หลังจากสอนเสร็จเรียกนักเรียนเข้าพบเป็นรายบุคคลเพื่อรับฟังคำอธิบายในข้อที่นักเรียนนั้นยังไม่เข้าใจแต่ละคนไม่ ควรใช้เวลาเกิน 5 – 10 นาที ถ้ามีนักเรียนปริมาณมากต้องเพิ่มให้ติวเตอร์เข้าช่วยในการอธิบายกับนักเรียนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาชั่วโมงที่รับการสอนไปแล้ว

2.2 เริ่มต้นการสอนในแต่ละชั่วโมงครูพี่เลี้ยงควรตรวจดูแบบฝึกหัดในแต่ละชั่วโมงถึงปริมาณ ส่วนใหญ่แบบฝึกหัดต้นๆ เป็นเรื่องที่นักเรียนได้รับการศึกษาอยู่ประจำและไม่ซับซ้อนมากจึงควรให้นักเรียนกลับไปทำเองที่บ้านได้ และนำมาส่งครูพี่เลี้ยงในชั่วโมงต่อไป ระหว่างการสอนไม่ว่าครูพี่เลี้ยงหรือติวเตอร์กำลังสอนนักเรียนควรจะมองดูนักเรียนทุกคนว่าคนใดมีความตั้งใจและผลการตอบปากเปล่าในห้องของแต่ละคนเป็นอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนเฉพาะตัวให้กับนักเรียนคนนั้น ๆ

2.3 การตรวจแบบฝึกหัดควรการทำเครื่องหมายในแบบฝึกหัดของนักเรียนว่าสมควรจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างไรในข้อที่ถูกและผิดให้แก่นักเรียนเมื่อมีการเรียกเข้าสอนเฉพาะตัวก่อนเข้าเรียนในชั่วโมงต่อไปเพื่อความรวดเร็วและตอบข้อซักถามต่างๆ ได้ตรงประเด็นและนักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นถึงข้อที่ถูกและผิด(การตรวจสอบและอธิบายเพิ่มเติม ให้ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและสามารถขอรับแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องให้แก่นักเรียนคนนั้นๆ เป็นพิเศษ

2.4 ชั่วโมงการทำงานของครูพี่เลี้ยงเข้าทำงานก่อนสอนทุกครั้ง 1 ชั่วโมง ศึกษาบทเรียนที่จะต้องใช้สอนในชั่วโมงนั้น ทำการตรวจแบบฝึกหัดและทำเครื่องหมายตรงประเด็นที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล

2.5 ชั่วโมงการทำงานของติวเตอร์เข้าทำงานก่อนสอนทุกครั้ง 1 ชั่วโมง ศึกษาบทเรียนที่จะต้องใช้สอนในชั่วโมงนั้น ทำการตรวจแบบฝึกหัดและทำเครื่องหมายตรงประเด็นที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลรับทราบระบบการทำงานของสถาบันทุกขั้นตอนทำหน้าที่เป็นธุรการในการตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

2.6 การทำงานของเจ้าของสถาบันเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการสามารถอบรมครูพี่เลี้ยงและติวเตอร์ได้สามารถถ่ายทอดวิชาการให้แก่นักเรียนได้ตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและนักเรียนทั้งวิชาการและแผนการเรียนของนักเรียนได้ (โดยสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันทั้งวิชาการและแผนการเรียนทั้งเชิงแนะแนวและสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ)


หลักสูตรการเรียนการสอนของบัณฑิตจุฬา


คอร์สเริ่มต้น ระดับอนุบาล – ชั้นประถมปีที่ 3 ใช้วิธีการสอนแบบเป็นกันเองจนให้เด็กคุ้นเคยกับผู้สอน กล้าแสดงออกเป็นกันเองพร้อมยอมรับที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้สอนถ่ายทอดให้อย่างชาญฉลาดคิดตามได้เอง ไม่ต้องย้ำบทเรียนกันมากทำให้เด็กมีพื้นฐานในวิชานั้น ๆ
แข็งแรง พร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ ๆ ได้ในชั้นที่สูงต่อไป

คอร์สระดับประถมปลาย เป็นการนำเทคนิคที่ทันสมัยเข้าใจง่ายสำหรับเด็กระดับชั้น ป.4 – ป.6 เริ่มการสอนโดย ทบทวนความรู้เดิม
เสริมความรู้ใหม่พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและ แนวข้อสอบที่มีการเรียนจึงมั้นใจได้ว่าน้อง ๆ ไม่ต้องกังวลกับ โจทย์หรือข้อสอบใดๆ เลย
ในชั้นนี้น้อง ๆ สามารถเรียนล่วง หน้าได้เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนในภาคปกติที่เรียนใน ชั้นเรียนได้และสามารถนำไปใช้ในการสอบ
แข่งขันเพื่อเข้า เรียนต่อในชั้น ม.1 ทั้ง ร.ร.ระดับประเทศหรือของจังหวัดนั้น ๆ ก็ตาม

-  ก่อนวัยเรียน เป็นการสอนน้อง ๆ ให้คุ้นเคยกับการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้เกิดความรักในการเรียนและเกิด มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนจนเป็นนิสัย(เหมาะที่จะปลูกฝังนิสัยเด็กตั้งแต่เริ่มต้น)
-  คณิตคิดอย่างเร็ว รวมเทคนิคต่าง ๆ ไว้ในเนื้อหาเดียวที่จะทำนักเรียนมองโจทย์และตอบได้เลย
-  ภาษาอังกฤษนานาชาติ เน้นพูด อ่าน เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษกันทั้งชั่วโมง
-  ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 เหมาะสำหรับน้อง ๆที่ต้องการจะนำไปใช้สอบเข้า ร.ร.ดังประจำจังหวัดหรือ ร.ร.ชั้นนำของประเทศ
เพราะเป็นแนวข้อสอบและวิธีหาคำตอบแบบรวดเร็วเพื่อใช้สอบจริง